Konkurs za besplatne studije u Rusiji – za državljane Srbije

Konkurs za besplatne studije u Rusiji – za državljane Srbije

Konkurs za besplatne studije u Rusiji – za državljane Srbije

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2022/2023. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji

Studenti imaju mogućnost da:

  • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
  • Studiraju besplatno
  • Dobijaju  novčanu  stipendiju (u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh
  • Budu smešteni u studentskom domu

Izbor kandidata za školovanje vrši  se u dve etape.

I Etapa. Izbor kandidata za školovanje vrši Rosotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji).

U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu apliciranja  na  informacionom  sistemu

https://education-in-russia.com

Prijave do 30. novembra!

Svi kandidati treba da prilože u skeniranoj formi uz elektronsku prijavu sledeća dokumenta:

1) Popunjenu anketu-prijavu, sa priloženom fotografijom u boji.

Anketa treba da bude prvo popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana skenirana i priložena u odgovarajućem polju prijave

  • Na svom ličnom kabinetu (https://education-in-russia.com) ima pravo da navede maksimalno do 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.
  • Ako ne govorite ruski, u anketi birate „potrebna obuka na pripremnom fakultetu “.

2) Kopiju prve strane pasoša (stranica u boji koja  se čitko vidi).

 Pasoš treba da važi  najmanje  1,5 godinu od momenta potencijalnog izdavanja vize za studiranje u Rusiji (mart 2024.g. i duže);

3)  Kopiju dokumenta o obrazovanju i dodatak sa ocenama uz diplomu;

4) Kopiju uverenja o položenim ispitima (ocene) u slučaju ako kandidat još nije završio studiranje, kandidat dostavlja poslednje uverenje o položenim ispitima sa ocenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje.

Za učenike srednjih škola

 potrebno je priložiti  svedočanstva  sa ocenama za 3  prethodno završena razreda (može da bude potvrda iz škole ili fotokopija prve strane i strane sa ocenama razreda iz đačke knjižice overena pečatom škole)

Preporučujemo da priložite sledeća dokumenta:

– motivaciono pismo, pismo preporuke (može biti na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban overen prevod), kopije različitih pisama, diploma, potvrda itd. (rezultat se uzima u obzir za poslednje 3 godine, odnosno ne pre 2019. godine)

– ako ste pobednik međunarodnih takmičenja, priložite potvrdu (uzima se u obzir rezultat za poslednje 3 godine, odnosno ne pre 2019. godine)

_______________________________________________________________________

Za studente 4. godine osnovnih studija

Obavezno priložiti:

 potvrdu o položenim ispitima i potvrdu o broju preostalih ispita do kraja studija (do sticanja diplome).

Preporučuje se dostavljanje dokumenata koji potvrđuju:

– pismena molba od univerziteta navedenog u prijavi kandidata kao prvi izbor. U ovom slučaju pismo mora potpisati rektor ili prorektor univerziteta navedenog u prvom izboru kandidata.

– učešće na naučnim i obrazovnim konferencijama i simpozijumima;

– naučne publikacije sa naznakom (ukoliko postoje) bibliografskih podataka (najveći broj razmatranih publikacija je 1);

– diploma o završenom prethodnom obrazovanju sa „odličnim“ uspehom (ako ima);

– učešće u društvenim projektima, sportska ili kreativna dostignuća.

(rezultat se uzima u obzir za poslednje 3 godine, odnosno ne pre 2019. godine)

___________________________________________________________________

Za kandidate koji upisuju doktorske studije („aspirantura“ i „ordinatura“)

Obavezno priložiti:

– pismenu molba od univerziteta navedenog u prijavi kandidata kao prvi izbor sa obaveznom naznakom punog imena i prezimena unapred određenog mentora doktoranda. U ovom slučaju pismo mora potpisati rektor ili prorektor univerziteta navedenog kao prvi izbor kandidata;

–  apstrakt.

Preporuka dostaviti dokumenata koja potvrđuju:

– spisak naučne publikacije (ukoliko postoje) sa naznakom bibliografskih podataka (najveći broj razmatranih publikacija je 5);

_______________________________________________________________________

U periodu od 10. decembra do 10. januara potrebno je priložiti skenove na svom nalogu sledećih dokumenta:

1) Kopiju uverenja iz medicinske ustanove kojim se potvrđuje odsustvo medicinskih kontraindikacija za školovanje  u Ruskoj Federaciji (uverenje treba da uključi informacije o odsustvu HIV infekcije i bolesti SIDA, hepatitisa B i tuberkuloze)

Obavezno preuzmite OBRAZAC medicinskog uverenja u JEDINSTVENOM FORMATU na srpskom jeziku

Link za preuzimanje: će se pojaviti posle 20. septembra

U Srbiji potvrdu izdaje lekar opšte prakse nadležnog Doma zdravlja, Doma zdravlja „Medicina rada“, studentske poliklinike ili privatne poliklinike. Ako imate neke hronične bolesti, koji nisu kontraindikacija za školovanje, potrebno je to navesti.

2) Overeni prevod na ruski jezik medicinskog uverenja jedinstvenog formata

3) Overeni prevo na ruski jezik dokumenta o obrazovanju i priloga sa ocenama

__________________________________________________________________

Kandidat ima pravo da samostalno izabere mesto svog budućeg školovanja i ima pravo da navede maksimalno do 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

Kandidat će dobijati informaciju o toku razmatranja njegovog zahteva.  Zbog toga je obavezno  da se u anketi-prijavi obavezno navede ispravna  elektronska adresa.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dodatnim opšteobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe za račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata). Rok obuke na pripremnom fakultetu ili pripremnom odeljenju iznosi  jednu godinu, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima. Takvi kandidati moraju obavezno da navedu neophodnost obuke na pripremnim odeljenjima (fakultetima).

Raspodelu takvih kandidata po ruskim obrazovnim ustanovama u cilju obuke na pripremnom odeljenju (fakultetu) vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa federalnim organima vlasti u čijoj nadležnosti  su obrazovne institucije.

Kandidati koji konkurišu na smer grupe „Umetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. Pri tome  o konkretnim rokovima i načinu održavanja dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama treba da se raspitaju i zakažu sami i o svom trošku polažu  dodatne ispite i testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita).

Detaljnije informacije o spisku smerova na kojim se pri prijemu na osnovne i specijalističke studije mogu sprovoditi dodatna testiranja kreativnih sposobnosti i (ili) profesionalne orijentacije nalaze se na sajtu http://minobrnauki.rf i u informacionom sistemu

   Državljani Srbije, koji su se i ranije školovali u Ruskoj Federaciji, a koji završavaju školovanje u tekućoj školskoj godini i žele da ga produže na sledeći nivo stručnog obrazovanja, za produženje školovanja u okviru opšte kvote za Srbiju za 2022. godinu treba da prođu izbor u skladu sa zahtevima navedenim u ovom oglasu.

Rok za predaju dokumentacije je 30. novembar 2021. godine.

________________________________________________________________

II Etapa. U skladu sa rezultatima konkursa i prema uslovima, koji utvrđuje komisija koja se sastoji od predstavnika Rossotrudničestva u Srbiji, ambasade Ruske Federacije u Srbiji, i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a takođe na osnovu analize i obrađivanja podataka, spisak odabranih kandidata Rossotrudničestvo šalje Ministarstvu obrazovanja i nauke Rusije u cilju sprovođenja druge etape konkursa.

Izbor stranih državljana, koje je preporučila Srbija u 2022/2023. akademskoj godini,  vrši  Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa ruskim obrazovnim ustanovama uz pomoć Informaciono-analitičkog sistema formiranja i raspoređivanja kvota.

Stranim državljanima (specijalistima sa visokim obrazovanjem) koji se upisuju na školovanje po programu dodatnog stručnog obrazovanja (povećavanje profesionalnih kvalifikacija) državna akademska stipendija se ne isplaćuje.

Troškove prevoza kandidata do mesta školovanja, dobijanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja snosi sam kandidat i (ili) sponzor.

Detaljne informacije o uslovima konkursa na sajtu www.ruskidom.rs

ili na  tel. broj : 011  2642-178, e-mail: [email protected]