Konkurs za stipendije za studije u Rusiji za građane Srbije

Konkurs za stipendije za studije u Rusiji za građane Srbije

Konkurs za stipendije za studije u Rusiji za građane Srbije

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rossotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2021/2022. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) na obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji. Registracija je otvorena do 15. marta. 

Studenti imaju mogućnost da:
      • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
      • Studiraju besplatno
      • Dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više, u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh
      • Budu smešteni u studentskom domu

Odabir kandidata za školovanje vrši se u dve etape:

I Etapa

Odabir kandidata za školovanje vrši Rossotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji).
U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu apliciranja na informacionom sistemu http://edu.rs.gov.ru i prilože u skeniranoj formi uz elektronsku prijavu sledeća dokumenta:

      • Popunjenu anketu-prijavu, sa priloženom fotografijom u boji.
U slučaju da polja obeležena kao obavezna ne budu popunjena, Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije neće razmatrati dokumentaciju kandidata.
Anketa treba da bude prvo popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana skenirana i priložena u odgovarajućem polju prijave.
• Kopiju prve strane pasoša (stranice koje se čitko vide i sadrže podatke relevantne za pripremu pozivnog pisma) i prevoda na ruski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Pasoš treba da važi najmanje godinu i po dana od momenta potencijalnog izdavanja vize za studiranje u Rusiji (mart 2022. i duže);

  • Kopiju lekarske potvrde o odsustvu HIV infekcije i bolesti SIDA;
  • Kopiju dokumenta iz medicinske ustanove zemlje prebivališta kandidata kojim se potvrđuje odsustvo medicinskih kontraindikacija za školovanje u Ruskoj Federaciji (u Srbiji potvrda se izdaje od strane lekara opšte prakse nadležnog Doma zdravlja na osnovu sistematskog pregleda, u Domu zdravlja „Medicina rada“, u studentskoj poliklinici ili od strane privatne poliklinike);
  • Kopiju dokumenta o obrazovanju i dodatak sa ocenama uz diplomu;
  • Kopiju uverenja o položenim ispitima (ocene), ako kandidat još nije završio studiranje;
  • Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko postoje) i teze za kandidate koji upisuju doktorski studije;
  • Po želji može da se priloži i motivaciono pismo, pismo preporuke i/ili podrške (mogu da budu na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban prevod kod sudskog tumača), kopije nekih drugih zahvalnica, diploma, sertifikata i sl.

Pažnja!
U slučaju da kandidat nema dokumenta o obrazovanju, kandidat dostavlja poslednje uverenje o položenim ispitima sa ocenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje.
Za učenike srednjih škola potrebno je priložiti svedočanstva sa ocenama za 3 prethodno završena razreda i takođe ocene za prvo polugodište poslednjeg 4. razreda.
Za studente 4. godine osnovnih studija potrebno priložiti potvrdu o položenim ispitima zaključno sa poslednjim zimskim ispitnim rokom i potvrdu o količini preostalih ispita do kraja studija (do sticanja diplome).

Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača.
Prilikom postavljanja dokumenata na sajt http://edu.rs.gov.ru  potrebno je skenirati original dokumenta i prevod na ruski jezik .

U slučaju neispunjavanja bar jednog od zahteva, inostrani državljanin gubi pravo da se školuje u Ruskoj Federaciji, i njegova dokumentacija neće biti razmatrana.

Treba uzeti u obzir da pri popunjavanju prijave (Napravlenie podgotovki) šifra i naziv studijskog smera koje kandidat bira mora strogo da odgovara spisku studijskih smerova koji su objavljeni na sajtu http://www.russia-edu.ru/.

Kandidat ima pravo da samostalno izabere mesto svog budućeg školovanja i ima pravo da navede maksimalno 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

U slučaju da nijedna od obrazovnih institucija, koje su navedene u anketi-prijavi, iz nekih razloga ne odabere kandidata kao svog budućeg studenta, pravo konačne odluke o određivanju osnovnog mesta studiranja ima Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.

Kandidat će dobijati obaveštenja o toku razmatranja njegovog zahteva. Zbog toga je obavezno da se u anketi-prijavi navede ispravna elektronska adresa.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dodatnim opšteobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe na račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata). Period obuke na pripremnom fakultetu ili pripremnom odeljenju iznosi jednu godinu, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima. Takvi kandidati moraju obavezno da navedu da im je neophodna obuka na pripremnim odeljenjima (fakultetima).

Raspodelu takvih kandidata po ruskim obrazovnim ustanovama u cilju obuke na pripremnom odeljenju (fakultetu) vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa federalnim organima vlasti u čijoj nadležnosti su obrazovne institucije.

Kandidati koji konkurišu na smer grupe „Umetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. O konkretnim rokovima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama kandidati treba da se raspitaju i sami o svom trošku zakažu testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita). Informacije o datumima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u drugim obrazovnim institucijama nalaze se na sajtovima datih institucija.

Detaljnije informacije o spisku smerova na kojima se pri prijemu na osnovne i specijalističke studije mogu sprovoditi dodatna testiranja kreativnih sposobnosti i/ili profesionalne orijentacije nalaze se na sajtu http://minobrnauki.rf i u informacionom sistemu na www.russia-edu.ru.

Kandidati koji apliciraju za programe specijalizacije u medicini (ordinatura) moraju obavezno da vladaju ruskim jezikom u obimu koji je dovoljan za praćenje nastave na obrazovnom programu( B2). Takvi kandidati se ne raspoređuju na pripremna odeljenja.

Dokumentacija koja nije kompletirana u skladu sa ruskim zahtevima, nije prevedena na ruski jezik i nema pečat sudskog tumača neće biti razmatrana.

Državljani Srbije, koji su se i ranije školovali u Ruskoj Federaciji, a koji završavaju školovanje u tekućoj školskoj godini i žele da ga produže na sledeći nivo stručnog obrazovanja, za produženje školovanja u okviru opšte kvote za Srbiju za 2021. godinu treba da prođu izbor u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pismu.

II Etapa

U skladu sa rezultatima konkursa i prema uslovima, koji utvrđuje komisija koja se sastoji od predstavnika Rossotrudničestva u Srbiji, ambasade Ruske Federacije u Srbiji, i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, takođe na osnovu analize i obrađivanja podataka, spisak odabranih kandidata Rossotrudničestvo šalje Ministarstvu obrazovanja i nauke Rusije u cilju sprovođenja druge etape konkursa.

Odabir stranih državljana, koje je preporučila Srbija u 2021/2022. akademskoj godini, vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa ruskim obrazovnim ustanovama putem Informaciono-analitičkog sistema formiranja i raspoređivanja kvota.

Stranim državljanima (specijalistima sa visokim obrazovanjem) koji se upisuju na školovanje po programu dodatnog stručnog obrazovanja (povećavanje profesionalnih kvalifikacija) državna akademska stipendija se ne isplaćuje.
Troškove prevoza kandidata do mesta školovanja i dobijanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja snosi sam kandidat i/ili sponzor.

Informacije možete da dobijete na tel. broj : 011 2642-178
e-mail: [email protected]

Detaljna informacija o uslovima konkursa, studiranja i smeštaja: https://russia.study
Minobrnauki Rossii: minobrnauki.rf
Rosotrudničestvo: http://rs.gov.ru/
Rosobrnadzor (вопросы признания иностранных документов об образовании): http://obrnadzor.gov.ru