Ir, venir, llegar- tri slična glagola u španskom jeziku

Ir, venir, llegar- tri slična glagola u španskom jeziku

Ir, venir, llegar- tri slična glagola u španskom jeziku

Kako bi znanje stranog jezika podigli na viši nivo neophodno je da se više posvetimo gramatičkim specifičnostima. Jedna od njih je upravo i razlikovanje značenja i upotrebe glagola IR, VENIR i LLEGAR. Ovi glagoli imaju slično značenje u španskom jeziku i veoma često ih čak i izvorni govornici nepravilno upotrebljavaju. U nastavku donosimo nekoliko objašnjenja koja će pomoći u pravilnom korišćenju ova tri glagola.

Glagol IR (ići) najvažniji je glagol kretanja. Koristi se da označi kretanje ka mestu koje se razlikuje od mesta na kome se govornik nalazi. Jedna od ideja ovog glagola jeste udaljavanje od mesta na kome se nalazi govornik. Nepravilan je i njegovi oblici su:

 • Voy
 • Vas
 • Va
 • Vamos
 • Vais
 • Van

Evo nekoliko primera:

 • Los niños van a la escuela en autobús. – Deca idu u školu autobusom.
 • Cada día voy a la casa de Juan.- Svakoga dana idem kod Huana kući.
 • Vamos al estreno de una nueva película de Almodóvar.- Idemo na premijeru Almodovarovog novog filma.

            Glagol VENIR (doći) je glagol koji se koristi da označi kretanje ka mestu na kome se nalazi govornik. Suprotan je glagolu IR i kod njega se javlja približavanje osobi koja govori. Baš kao i glagol IR koristi se sa predlozima: A, HACIA, HASTA, DESDE, POR, DE, EN. I ovaj glagol je nepravilan:

 • Vengo
 • Vienes
 • Viene
 • Venimos
 • Venís
 • Vienen

Na primer:

 • Lucia viene a su casa después de trabajar.- Lusija dolazi kući nakon posla.
 • Mis hermanas vienen del cole a las 8. – Moje sestre dolaze iz škole u 8.
 • ¿Puedes venir un momento?- Da li možeš da dođeš na trenutak?

Treći glagol koji pripada grupi glagola kretanja jeste glagol LLEGAR (stići, doći). Veoma često se navodi kao sinonim za glagol venir i smatra se da u određenim kontekstima mogu da se koriste oba glagola a da se značenje ne promeni. Za razliku od glagola venir koji se odnosi na približavanje govorniku, llegar predstavlja približavanje cilju, mestu na koje smo želili da dođemo. Evo i nekoliko primera:

 • Ya llega la primavera.- Proleće već stiže.
 • El museo llegó a las 100.000 visitas en menos de un año. – Muzej je došao do/dostigao 100.000 poseta za manje od godinu dana.
 • Cuando llego a casa hago mi tarea.- Kada stignem kući radim domaći.

¡Vamos a la clase de español y al llegar a casa repasamos las lecciones!

Autor teksta: prof. španskog jezika Olivera Pukšić