Kako iskazati svoj stav ili mišljenje na ruskom jeziku?

Kako iskazati svoj stav ili mišljenje na ruskom jeziku?

Kako iskazati svoj stav ili mišljenje na ruskom jeziku?

Kada učimo strani jezik, surećemo se sa potrebom da iskažemo svoje mišljenje ili stav, delom u okviru kursa jezika, kada nam je to neophodno u samim vežbanjima, a većinom pri realnoj upotrebi prilikom  kontakta sa govornicima tog jezika. Umesto kratkih i šturih odgovora, mnogo je bolje upotrebiti punu, razvijenu rečenicu, jer na taj način odajemo utisak poznavanja tog jezika, a i osećaćemo se prijatnije ukoliko potpunije možemo izraziti svoje mišljenje ili bar naglasiti da je u pitanju naš stav ili tuđ. Evo nekoliko izraza i reči na ruskom jeziku koji će vam pomoći da se lakše izrazite, započnete rečenicu i obogatite svoju komunikaciju na ruskom jeziku:

Я думаю, что…                                                     Mislim da…

Я считаю, что…                                                    Smatram da…

Мне кажется, что…                                             Čini mi se da…

По-моему…                                                            Po mom mišljenju…

Я согласен/согласна с тем, что….                       Slažem se s tim…

Я не согласен/ не согласна с тем, что….            Ne slažem se s tim…

Мне нравится идея/позиция…                          Dopada mi se ideja/stav…

Мне хотелось бы сказать, что…                        Hteo/htela bih da kažem…

Я хочу подчеркнуть                                        Želim da istaknem…

Я хочу обратить ваше внимание на….              Želim da obratim vašu pažnju na…

Во-первых…. (во-вторых, в-третьих)                Kao prvo… (kao drugo, kao treće…)

 

Evo nekoliko primera upotrebe ovih izraza:

Я думаю, что это легко.                               Mislim da je to lako.

Я согласна с тем, что ты сказал.                Slažem se sa onim što si rekao.

По-моему, это очень интересно.                 Po mom mišljenju, to je veoma interesantno.

 

Probajte i vi da osmislite nekoliko rečenica uz upotrebu ovih izraza!

 

Autior: prof. ruskog jezika Milica Perić