Množina u španskom jeziku

Množina u španskom jeziku

Množina u španskom jeziku

Kao i većina jezika, i španski ima različite oblike za jedninu i množinu. Imenice, zamenice, pridevi i neki brojevi u španskom imaju oblike za množinu. Uvek treba voditi računa o tome da se i član koji prethodi slaže u rodu i broju sa imenicom. U nastavku donosimo osnovna pravila za građenje množine:

  • Ako se reč završava na vokal, za množinu dodajemo –S

Chico- chicos; puerta- puertas; planta- plantas

  • Ako se reč završava na konsonant, za množinu dodajemo –ES

Pared- paredes; bastón- bastones; tenedor- tenedores

  • Ako se reč završava na –Z, u množini ima promenu Z>C i dodajemo –ES

Pez- peces; voz- voces; cruz- cruces

  • Imenice i pridevi koji se završavaju na –Y grade množinu dodavanjem –ES

Buey- bueyes; ley- leyes; convoy- convoyes

Pored ovih grupa postoje i one koje predstavljaju izuzetke:

  • Imenice koje imaju isti oblik u jednini i množini samo menjaju član

El lunes- los lunes; el paraguas- los paraguas; el rascacielos- los rascacielos

  • Imenice i pridevi koji se ne završavaju na –L, -R, -N, -D, -Z, -J, -S, -X, -CH grade množinu dodavanjem –S

Mamut- mamuts; crac- cracs; esnob- esnobs

  • Kada dve imenice stoje zajedno i druga bliže određuje prvu, samo prva imenica gradi množinu

Hora punta- horas punta; hombre rana- hombres rana; coche bomba- coches bomba

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić