Članovi u engleskom jeziku

Članovi u engleskom jeziku

Članovi u engleskom jeziku

Jedan od najvećih problema sa kojima se svi koji uče engleski jeziku susreću je upotreba članova. U engleskom postoje dve vrste članova, određeni i neodređeni. ‘A’ i ‘an’ spadaju u neodređene članove, dok je ’the’ jedini određeni član. U ovom tekstu ćete naučiti kada i kako se koji član pravilno upotrebljava.

Neodređeni član ‘a’ koristimo:
– Ispred imenice koja počinje suglasnikom i koja nije posebno određena, odnosno kada za priču nije bitno da li je to upravo taj predmet (I ate a pineapple this morning)
– Ispred imenice koja počinje samoglasnikom koji se izgovara kao suglasnik (a European)
– Sa brojevima 100, 1.000 i 1.000 000 (There were over a hundred people at the party)
– Kada imate više predmeta i spominjete samo jedan od njih (Annie is a good child)
– Kada nešto prvi put pominjemo (I saw a girl in the street)
– Kada se označava nečija profesija, hobi, nacionalnost (She is a painter)
– Kao generični član, da označi celu vrstu (A lion is a cat)

Neodređeni član ‘an’ koristimo:
– Prema istim pravilima kao za ‘a’, samo ispred reči koje počinju samoglasnikom (an apple) ili suglasnikom koji se ne izgovara (an honest person)

Određeni član ‘the’ koristimo:
– Uz određene imenice, odnosno one koje su poznate i govorniku i slušaocu
– Kada smo imenicu već pomenuli (A boy and a girl walked into the cafe. The boy was wearing sunglasses)
– Kada imenicu pominjemo prvi put, ali oba sagovornika znaju o čemu se radi (Give me the magazine)
– Za nešto što je jedino na svetu (the Sun, the world)
– Ispred strana sveta (I live in the west of the country)
– Uz imena reka i mora (the Danube)
– Uz imena planinskih venaca (the Alps)
– Ispred imena pustinja (the Sahara)
– Ispred imena grupa ostrva (the Bahamas)
– Ispred imena geografskih oblasti (the middle East)
– Ispred imena zvaničnih naziva država, federacija i države čiji je naziv u množini (The United Kingdom, the Netherlands)
– Ispred imena institucija (the National Museum)
– Ispred naziva muzičkih instrumenata (She plays the guitar)
– Uz imena porodica (The Fords live there)
– Uz prideve da označe imenicu u množini (The rich live there)
– Uz redni broj (the third)
– Uz superlative (the best, the most beautiful)
– Uz komparativ u idiomatskim izrazima (The sooner the better)
– U pravoj apoziciji (Paris, the capital of France, is considered to be the most romantic city in the world)
– Uz nazive brodova, vozova i aviona (the Titanic)
– Uz delove dana (in the morning)
– Uz deo tela (I feel like somebody has hit me in the head)

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović